T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
   Ana Sayfa    Bakan Sunuşu    Bakan Yardımcısı Sunuşu    Bir Bakışta Stratejik Plan    Geleceğe Bakış    Amaç ve Hedefler    Çevrimiçi Oku    PDF İndir

   Amaç (A3) - Kurumsal ve Sektörel Kapasiteyi Güçlendirmek.


Hedef (H3.1) Uzmanlaşmanın desteklenmesine yönelik kariyer yönetim sistemi oluşturularak çalışanların yetkinlik düzeyi artırılacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 3.1.1 İhtiyaç analizi yapılarak personel yetkinlik havuzunun oluşturulması (tamamlanma oranı) %0 %100 %100 %100 %100 %100
PG 3.1.2 Bakanlığımız adına YLSY kapsamında Yurt Dışı Lisansüstü programına gönderilecek öğrenci sayısı (kümülatif) 14 29 44 59 74 89
PG 3.1.3 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir kariyer gelişim bölümünün oluşturulması (tamamlanma oranı) %0 %100  %100  %100  %100  %100 

Hedef (H3.2) Bulut, dijitalleşme ve yönetim sistemleri altyapıları tümleşik olarak geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 3.2.1 Ortak bir bulut altyapısı ve ortak yazılım kullanımının temin edilmesi (tamamlanma oranı) %15 %30 %45 %60 %85 %100
PG 3.2.2 Veri merkezinin güvenli ve enerji verimliliği yüksek hale dönüştürülmesi (tamamlanma oranı) %90 %100 %100 %100 %100 %100
PG 3.2.3 BGYS’nin merkezileştirilerek devreye alınması (tamamlanma oranı) %10 %20  %40  %60  %80  %100 
PG 3.2.4 Siber saldırılara karşı güvenlik altyapılarının sıkılaştırılarak, politika ve prosedürlerin belirlenmesi (tamamlanma oranı) %15 %20  %40  %60  %80  %100 
PG 3.2.5 Kurumsal veri üretimi depolanması ve paylaşımını sağlayacak “Bilgi Yönetimi Sistemi” kurulması (tamamlanma oranı) %10 %15 %35  %50  %75  %100 

Hedef (H3.3) Madencilik, yerli kömür ve nükleer enerji faaliyetlerine ilişkin toplumun bilgilendirilmesi amacıyla stratejik iletişim yöntemleri uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 3.3.1 Madenciliğin ülke kalkınmasındaki öneminin ele alındığı Bakanlık, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar tarafından düzenlenen, himaye edilen ya da desteklenen etkinlik yönetimi sayısı (kümülatif) 3 5 7 9 11 13
PG 3.3.2 Yerli ve yenilenebilir enerjinin ülke ekonomisindeki önemine ilişkin dijital ve konvansiyonel medya üzerinden bilgilendirme faaliyeti sayısı (kümülatif) 10 30 50 70 90 110
PG 3.3.3 Fiziki olan MAPEG kütüphanesinin e-kütüphaneye dönüştürülerek çevrimiçi erişime açılması (tamamlanma oranı) %0 %40  %80  %100  %100  %100 
PG 3.3.4 Nükleer santrallerin kurulduğu bölgelerdeki yerel yöneticiler ve kurumlar için düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı (kümülatif) 3 6 12  15  18 

Hedef (H3.4) Nükleer enerjiye ilişkin mevzuat ve insan kaynakları altyapısı geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 3.4.1 Üçüncü taraf sorumluluğu kanun teklifinin yasalaşması (tamamlanma oranı) %0 %50 %100 %100 %100 %100
PG 3.4.2 Kullanılmış yakıt ve radyoaktif atıkların güvenli yönetimi sözleşmesinin onaylanması (tamamlanma oranı) %0 %50 %100 %100 %100 %100
PG 3.4.3 2004 Ek Protokolü’nün onaylanması (tamamlanma oranı) %0 %50 %100 %100 %100 %100
PG 3.4.4 Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde nükleer sektöre yönelik teknik lise düzeyinde bir eğitim programının tamamlanması (tamamlanma oranı) %0 %50 %100 %100 %100 %100
PG 3.4.5 YÖK ile iş birliği yapılarak belirlenecek bir üniversitede NGS işletme süreçlerine yönelik lisans ve/veya lisansüstü düzeyde nükleer eğitim programının başlatılması (tamamlanma oranı) %0 %20 %40 %60 %80 %100

Hedef (H3.5) Enerji ve madencilik alanlarında kurumsal ve sektörel kapasite güçlendirilecektir.
Performans Göstergeleri Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023
PG 3.5.1 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile standartlarına uyum için gerekli olan altyapı ve kaynakların sağlanması (tamamlanma oranı) %50 %75 %85 %90 %95 %100
PG 3.5.2 Kurum kültürünün geliştirilmesi için kalite yönetim sisteminin uygulanması (tamamlanma oranı) %45 %65 %85 %90 %95 %100
PG 3.5.3 Afet, acil durum ve kriz yönetimleri için gerekli olan mevzuatın tamamlanarak Kriz Yönetim Merkezlerinin faaliyete geçirilmesi (tamamlanma oranı) %20 %45 %65 %75 %95 %100
PG 3.5.4 Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde sektörün kalifiye iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla maden/petrol alanındaki mesleki ve teknik liselerin yaygınlaştırılması kapsamında maden ve/veya petrol programı açılan okul sayısı (kümülatif) 9 10 11 12 13 14
PG 3.5.5 MAPEG çalışanlarının ve sektör paydaşlarının güncel maden ve petrol mevzuatı ile bu alanlara ilişkin uygulamalar hakkında bilgilendirilmesini sağlamak üzere kurulmuş MAPEG Akademi’nin eğitim vereceği kişi sayısı (kümülatif) 3.269 5.500 8.500 10.500 12.500 14.500