Stratejik Plan

BAKAN SUNUŞU


Millî Enerji ve Maden Stratejilerimizle Güçlü Türkiye…
Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan
Dünya, ekonomide ve enerji sektöründe dengelerin değiştiği ve son derece dinamik olduğu bir dönemden geçmektedir. Düşük maliyetli ve büyük petrol kaynaklarının bulunduğu Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, küresel enerji güvenliğini uluslararası gündemin üst sırasına taşımaktadır. Diğer yandan enerji talebi ve çevre ilişkisi önemini korumakta, en zengin kaynaklara sahip ülkeler için bile enerji verimliliği ve çevresel etki ana gündemi oluşturmaktadır.

Dünyanın 17. ve Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Ülkemiz, en güçlü ekonomilerin temsil edildiği G-20’nin faal bir üyesidir. Küresel mali kriz nedeniyle birçok ülke ekonomisinin daralma gösterdiği bir dönemde ekonomimiz, 2008 yılındaki yavaşlamanın ve 2009 yılındaki küçülmenin ardından toparlanarak önemli oranda büyüme sağlamıştır. Bu ekonomik büyümenin sağlanmasında enerji sektörü hayati bir rol oynamaktadır. 2003-2016 arasında birincil enerji arzımızın yılda ortalama %4,2 büyümüş olması ekonominin enerji tüketimiyle beraber büyüdüğünü göstermektedir. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içerisinde geçtiğimiz 15 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkelerden biri olmuştur. Bu durumda Ülkemizin belirleyeceği enerji stratejisi, çok kritik ve uzun dönemli etkileri olacak bir konudur. Aynı zamanda ekonomik gelişme ile paralel olarak enerji ile birlikte doğal kaynakların yönetimi de stratejik önemini korumaktadır.

Enerji ve doğal kaynaklar sektörleri çok taraflı, dinamik ve değişken olmaları nedeniyle bu sektörlere ilişkin geliştirilecek Stratejik Plan’ın tarafların görüşlerini yansıtan, güncel dinamikleri dikkate alan, farklı açılardan konuları değerlendiren bir yapıda olması gerekmektedir. Buradan hareketle dünyada ve Ülkemizde son zamanlarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda ve Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejimiz çerçevesinde Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme çalışmalarında; enerji arz güvenliği, enerji ve doğal kaynaklarda öngörülebilir piyasalar ve yerlileştirme ekseninde ortaya konulan hedeflerimiz de dikkate alınmıştır.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması kapsamında; dışa bağımlılığın azaltılması, sahip olduğumuz kaynakların rasyonel şekilde kullanılması, optimum kaynak çeşitliliği ve enerji verimliliği öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda rekabetçi, şeffaf, tüketicinin korunduğu, çevresel sürdürülebilirliği ve öngörülebilir bir piyasayı da dikkate alan bir enerji sektörü önceliğimiz olmuştur.

“Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejisiyle ortaya koyduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejimiz doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabalarımız çevreci bir anlayış ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yoğunlaştırılmıştır.

Stratejik Planımızda da vurgu yaptığımız üzere Ülkemizin zengin doğal kaynaklarından azami ölçüde ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda istifade edilerek çevre ile uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlayan bir madencilik için etkin ve uygulanabilir politikaların oluşturulması, doğal kaynaklarımızın, ekonomik büyümeye ve ülke refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesi prensibi önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Stratejik Plan’ın başarısı için sundukları katkıdan dolayı Müsteşar, Müsteşar Yardımcılarımız, diğer Yöneticilerimiz, enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarımız ve Bakanlığımız bünyesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle “Bakanlığımız Güncellenmiş 2015-2019 Stratejik Planı”nın Bakanlığımıza, sektörlerimize, tüm paydaşlarımıza ve nihayetinde Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.