Stratejik Plan

BAKAN SUNUŞU


Büyüyen, dinamik yeni Türkiye’nin enerji ve tabii kaynakları için…
Bakan
Enerji sektöründe tüm kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden geçilmektedir. Büyük enerji ithalatçısı ülkeler ihracatçı konumuna geçmekte, büyük enerji ihracatçısı ülkeler ise talep büyümesinin merkezi haline gelmektedir. Ekonomik büyüme, enerji talebi ve çevre ilişkisi her zamankinden önemli bir hale gelmiş olup en zengin kaynaklara sahip ülkeler için bile enerji verimliliği ve çevresel etki uyumu ana gündemi oluşturmaktadır.

2014 yılının başı itibarıyla Dünyanın 16. ve Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Ülkemiz, en güçlü ekonomilerin temsil edildiği G-20’nin faal bir üyesidir. Küresel mali kriz nedeniyle birçok ülke ekonomisinin daralma gösterdiği bir dönemde Ülkemiz ekonomisi 2008 yılındaki ekonomik yavaşlamanın ve 2009 yılındaki küçülmenin ardından 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %9,2 ve %8,5 oranında büyüme hızını yakalamış ve 2003-2013 döneminde ortalama %5 büyümüştür.

Sahip olduğumuz bu ekonomik büyümenin sağlanmasında enerji sektörü hayati bir rol oynamıştır. 2003-2013 arasında birincil enerji tüketimimizin yılda ortalama %4 ile büyümüş olması enerji tüketiminin ekonomiyle beraber büyüdüğünü göstermektedir. Dünyada dengelerin değiştiği, enerji sektörünün son derece dinamik olduğu bu dönemde, enerji talebi artmaya devam eden Ülkemizin belirleyeceği enerji stratejisi çok kritik ve uzun dönemli etkileri olacak bir konudur.

Enerji ve doğal kaynaklar sektörleri çok taraflı, piyasaları itibarıyla dinamik ve değişken olmaları nedeniyle bu sektörlere ilişkin geliştirilecek Stratejik Plan’ın farklı tarafların görüşlerini yansıtan, güncel dinamikleri dikkate alan, farklı açılardan konuları değerlendiren bir yapıda olması gerekmektedir. Buradan hareketle paydaşlarımızı aktif olarak Stratejik Planlama sürecimize dahil ederek sektörün ihtiyaçlarını azami ölçüde gözeten bir yön çizdik. İnanıyoruz ki bu yaklaşımımız paydaşlarımızın da planımızı sahiplenmesine olumlu tesir edecektir.

Enerji arz güvenliği için kritik bir unsur olarak gördüğümüz, son on yılda hızlanarak enerji sektörümüzün çehresini ciddi şekilde değiştiren serbestleşme çabaları ile kurulmaya çalışılan rekabetçi piyasa yapısı, enerji politikalarımızın en önemli odak noktalarıdır. Bu bağlamda rekabetçi, şeffaf, tüketicinin korunduğu, çevresel sürdürülebilirliği de dikkate alan bir enerji sektörü önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Doğal kaynaklar açısından baktığımızda önceki Stratejik Planımızda vurgu yaptığımız üzere Ülkemizin zengin doğal kaynaklarından azami ölçüde ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda istifade etmek orta ve uzun vadede önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu bağlamda çevre ile uyumlu, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlayan sürdürülebilir bir madencilik için etkin ve uygulanabilir politikaların oluşturulması, doğal kaynaklarımızın ekonominin büyümesine ve ülke refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesinin öncelikli şartıdır.

Netice olarak Stratejik Planımızda sekiz adet temaya odaklandık. Temalarımız, enerji ve doğal kaynaklar sektörlerinin birbiriyle ilişkisini ve sinerjisini de yansıtmakta, birinin diğerinin önüne geçmesine yol açmadan sektörler arasında bir denge kurmakta, her ikisine de hak ettiği önemi vermektedir. Bu sekiz temanın yanı sıra ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik başlığını ise diğer tüm temalara çerçeve olan bir tema olarak değerlendirdik.

Yoğun gündemleri yanında katkı sunmaları Stratejik Plan’ın başarısı için oldukça kritik olan sayın Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarımıza, Genel Müdürlerimize, Yöneticilerimize, Plan’ın hazırlık aşamasında katkı veren enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarımıza ve Bakanlığımız bünyesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza hem çok önemli katkılarda bulundukları, hem de Plan’ın müstakbel uygulayıcıları olarak sahiplendikleri için teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı’nın sektörlerimize, tüm paydaşlarımıza ve nihayetinde Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.