Stratejik Plan

MÜSTEŞAR SUNUŞU


Yeni bir anlayış, katılımcı bir strateji…
Müsteşar
Ülkemiz, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gelmiştir. Aynı şekilde Ülkemiz, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi olmuştur. Bakanlığımızca yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta ve uzun vadede de devam edeceğini göstermektedir.

Ulusal ve uluslararası anlamda bu kadar hızla gelişen ve değişen bir piyasa ortamı içerisinde Ülkemizin ve dolayısıyla Bakanlığımızın geleceğe yönelik vizyonunun ve stratejilerinin belirlenmiş olması elzemdir.

Kamu kurumları üzerine yapılan bir araştırmada yöneticiler stratejik planlamayı kamu sektörü için başarılı bir “yönetimde yenilik” aracı olarak tanımlamaktadırlar. Ülkemizde de kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır.

2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarında mevcut Stratejik Plan’ımızdan ve kamu tarafından 5018 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan diğer stratejik planlardan farklı olarak bakış açımız stratejik planın yasal bir zorunluluk belgesi olmaktan çıkarılıp dünya literatüründe kuruluşların piyasada söz sahibi aktörler olarak yer almalarını sağlayan “Strateji Belgeleri” arasında layıkıyla yerini almasına odaklanılmıştır.

Bu kapsamda, enerjinin nihai tüketiciye sürekli, sürdürülebilir, çevre ile uyumlu, kaliteli, güvenli ve asgari maliyetlerle arzı ile enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendirme, enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleme, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanma, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indirme, Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşma amaçları doğrultusunda stratejik plan çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, Ülkemiz madenciliğinin daha iyi noktalara taşınması ve maden kaynaklarımızın verimli değerlendirilmesi ile ekonomimize kazandırılması konuları bu Plan içinde önemli bir yere sahiptir.

Bu Plan döneminde; tüm paydaşlarımızın aktif olarak uygulama sürecine katılabileceği, sektörün ihtiyaçlarını azami ölçüde gözeten, şeffaf, güvenilir, çevreye duyarlı, katılımcı, yenilikçi ve öncü olmak gibi ilkeleri benimseyen, paydaşlarımızın da sahiplenmesini sağlayacak çok yönlü bir Plan ortaya çıkarıldığı inancındayım.

Bu Plan’da katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Hazırlık sürecinde olduğu gibi Stratejik Planımızın uygulamasında da belirli noktalarda akademik dünya, diğer Bakanlıklarımız ve sektörümüzde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da katkısının gerekli olduğunun altını çizmek isterim.

Yaklaşık bir yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Ülkemizde enerji ve tabii kaynaklar alanında referans belge olma niteliğini taşıyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.