Stratejik Plan

2015–2019 Stratejik Planı

2015-2019 Stratejik Planı, öncelikle Bakanlığımızın kurumsal ve yönetsel kapasitesinin geliştirilmesi olmak üzere, enerji ve doğal kaynaklar alanında sektörün güncel ihtiyaçları ile geleceğe yönelik beklentilerini karşılayan ve hakkında politika geliştirilmesi gerekli görülen temalar üzerinde yapılandırılmıştır. Temaların seçimi, iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirilen anket, çalıştay, odak grup toplantısı gibi katılımcı çalışmalar ile yerel, bölgesel ve küresel ölçekteki mevcut durum ve trend analizlerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda 8 adet tema, 16 adet amaç ve 62 adet hedeften oluşan Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı’ında:

Enerji tarafında;
 • Arz güvenliği,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufu,
gibi ortak gelişim ihtiyaçlarına vurgu yapılırken,

Enerji ve Doğal Kaynaklar alanında;
 • İyi yönetişim ve paydaş etkileşimi,
 • Bölgesel ve uluslararası etkinlik,
 • Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi,
Doğal Kaynaklar tarafında ise;
 • Verimli ve etkin hammadde kullanımı,
 • Hammadde tedarik güvenliği,
konuları ön plana çıkmaktadır.

Enerji ve doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve tüketilmesi sürecinde vazgeçilmez bir yaklaşım olarak görülen sürdürülebilirlik ayrı bir tema olarak değil, tüm temaları kapsayan bir çatı olacak şekilde tasarlanmıştır. Stratejik Planımızın tüm amaç, hedef ve stratejilerinin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutularak uygulanması esas alınmıştır.İzleme ve Değerlendirme Metodolojisi

Stratejik Plan dahilindeki performans göstergeleri karakteristikleri itibarıyla iki ana kategoride toplanmaktadır.

I. Kantitatif Performans Göstergeleri: Bu tip performans göstergeleri rakamsal hedef içermektedir.
Örnek: “Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının dönem sonunda yıllık 60 milyar kWh düzeyine çıkarılması sağlanacaktır.”

II. Kalitatif Performans Göstergeleri: Bu tip performans göstergeleri belli bir zaman diliminde belli hedef işlerin tamamlanması yönünde kontrol noktalarını içermektedir.
Örnek: “2016 yılı sonuna kadar İnsan Kaynakları Dönüşüm Programı’nı içeren bir kurumsal yeniden yapılanma gerçekleştirilecektir.”

Kantitatif performans göstergelerinin izlenebilmesi için referans yıl, gerekli hesaplama yöntemi, veri sağlayıcıları, hesaplamaya yönelik veri sıklığına ilişkin metodoloji detaylı olarak hazırlanmıştır. Kantitatif göstergeler için izleme süreci temelde ESİS üzerinden aktarılan veri setlerine dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Ara dönemler için tasarlanmış değerlere ulaşılma durumu ve genel olarak gelişmeler Koordinatör Birim ve Gerçekleştirme Sorumlularının periyodik olarak yapacağı toplantılar ile değerlendirilecektir. Toplantı periyodu göstergenin içeriğine göre değişmekte olup izleme metodolojsinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Kalitatif performans göstergeleri, yapısı gereği hedefe yaklaşmayı ve ulaşmayı izleyebilmek üzere bir kontrol listesi içermektedir. İzleme, kontrol listesindeki ara hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi, geçekleşmeme nedenlerinin incelenmesi şeklinde olacaktır. Rakamsal bir veri ihtiyacı bulunmamaktadır. Burada da gelişmeler, Koordinatör Birim ve Gerçekleştirme Sorumlularının periyodik olarak yapacağı toplantılar ile değerlendirilecektir.

İzlemeye ilişkin akışın detayları, Gerçekleştirme Sorumlularının durumuna göre farklılık arz etmekte olup detayları Şekil 5’de gösterilmektedir.

SGB’nin Performans İzleme Sürecindeki Rolü

Tüm performans göstergeleri için SGB aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:
 • 2015 Yılı Şubat ayı sonuna kadar tüm amaç, hedef ve performans göstergelerini ESİS’in Stratejik Planlama modülüne girmek, üst yönetim (sırasıyla SGB Başkanı, SGB’den sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar ve Bakan düzeyinde) tarafından onaylanmasını sağlamak,
 • İzlemeye yönelik olarak Koordinatör Birime rehberlik etmek,
 • 2015 yılı Eylül ayından başlamak üzere her yıl Mart ayı ve Eylül ayı sonunda tüm performans göstergelerine ilişkin gelişmelerin ESİS Stratejik Yönetim Modülü’ne girildiğini kontrol etmek ve gelişmeleri incelemek,
  Bu kapsamda;
  • Gerçekleştirme sorumluları ve koordinatör birim birbirinden farklı ise bir araya gelip performans gelişimi hakkında toplantı yapılmasını sağlayarak, toplantı tutanağının bir kopyasını almak ve incelemek;
  • Gerçekleştirme Sorumlusu ve Koordinatör Birimin aynı olduğu durumda performans ilerleme formunu almak ve değerlendirmek,
  • SGB’nin kendisinin Gerçekleştirme Sorumlusu ve Koordinatör Birim olduğu durumda performans ilerleme durumunu bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı ile değerlendirmek ve sonuçları performans ilerleme formu ile raporlamak,
 • 2016 yılı Mayıs ayından başlamak üzere ESİS üzerinden gerçekleşmeleri görüntülemek ve Koordinatör Birim ile Gerçekleştirme Sorumlusu Birim arasındaki toplantı tutanaklarını incelemek suretiyle tüm performans göstergeleri için Yıllık İzleme Raporu oluşturup üst yönetim ile paylaşmak.

Koordinatör Birimlerin Performans İzleme Sürecindeki Rolü

Stratejik Plan’da kendilerine koordinasyon görevi verilen birimler, koordinasyonundan sorumlu oldukları hedeflere ilişkin tüm performans göstergeleri için aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:
 • 2015 Yılı Şubat ayı sonuna kadar koordinasyonundan sorumlu olduğu hedefler kapsamındaki tüm kantitatif performans göstergeleri için göstergenin hesaplanmasına esas veri formlarını ESİS üzerinden seçmek,
 • 2015 yılı Eylül ayından başlamak üzere her yıl Mart ayı ve Eylül ayı sonunda koordinasyonundan sorumlu olduğu hedefler kapsamındaki tüm performans göstergelerine ilişkin gelişmeleri ESİS Stratejik Yönetim Modülü üzerinden incelemek, Gerçekleştirme Sorumlusu Birim(ler) ile bir araya gelerek gelişmeleri, neden ve sonuçlarını, yaşanan aksaklıkları, sorunları vb. karşılıklı değerlendirmek, ortak çözüm geliştirilebilecek alanları belirleyerek iş adımları planlamak, değerlendirmeye ilişkin toplantı tutanağı hazırlamak ve SGB’ye iletmek.

Gerçekleştirme Sorumlusu Birimlerin Performans İzleme Sürecindeki Rolü

Stratejik Plan’da kendilerine gerçekleştirme görevi verilen birimler, gerçekleştirmekten sorumlu oldukları hedeflere ilişkin tüm performans göstergeleri için aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:
 • 2015 yılı Eylül ayından başlamak üzere her yıl Mart ayı ve Eylül ayı sonunda sorumlu oldukları hedeflere ilişkin tüm performans göstergelerine ait gelişmeleri Koordinatör Birime bildirmek ve gerekirse Koordinatör Birim ile bir araya gelerek gelişmeleri, neden ve sonuçlarını, yaşanan aksaklıkları, sorunları vb. karşılıklı değerlendirmek, ortak çözüm geliştirilebilecek alanları belirleyerek iş adımlarını planlamak, değerlendirmeye ilişkin toplantı tutanağını Koordinatör Birim ile hazırlamak ve SGB’ye iletmek.